PL|
Produkty i usługi
Wybierz stronę
Produkty i usługi O PWPW Nowe technologie Informacje i ogłoszenia Kontakt Newsletter top
Archiwum
Elektroniczny publikator Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego

Rządowe Centrum Legislacji uczyniło mały krok w wielkim programie informatyzacji administracji rządowej. Uruchomiono informatyczną platformę publikacji aktów prawnych – Publikator Aktów Prawnych dla DZIENNIKA USTAW i MONITORA POLSKIEGO. System dostarczyła Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.

Nowelizacja USTAWY O OGŁASZANIU AKTÓW NORMATYWNYCH I NIEKTÓRYCH INNYCH AKTÓW PRAWNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. z 2011 r. Nr 17, poz. 1172) weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku. Zobowiązuje ona Rządowe Centrum Legislacji (RCL) do publikacji w formie dokumentu elektronicznego aktów normatywnych i innych aktów prawnych podlegających ogłaszaniu. W związku z tym Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ogłosiło przetarg ograniczony na wykonanie odpowiedniego systemu informatycznego dla RCL – Systemu Publikacji Aktów Prawnych (PAP) przeznaczonego do publikacji zbiorów aktów prawnych DZIENNIK USTAW i MONITOR POLSKI.

Głównym użytkownikiem systemu PAP jest Rządowe Centrum Legislacji. Na podstawie Ustawy o Radzie Ministrów RCL podlega bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów i zapewnia koordynację działalności legislacyjnej Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i innych organów administracji rządowej.

W szczególności zadania RCL obejmują następującą działalność:

  • opracowanie pod względem legislacyjnym rządowych projektów aktów prawnych skierowanych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, w tym poprzez ich ocenę pod względem prawnym i redakcyjnym przez Komisję Prawniczą prowadzoną przez RCL;
  • opracowanie rządowych projektów aktów prawnych w zakresie ustalonym przez Prezesa Rady Ministrów;
  • redagowanie DZIENNIKA USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ oraz DZIENNIKA URZĘDOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ „MONITOR POLSKI”;
  • kontrolę wydawania przez organy administracji rządowej przepisów wykonawczych do ustaw.

System PAP wspiera zadania Rządowego Centrum Legislacji, które artykuł 21 ust. 1 USTAWY O OGŁASZANIU AKTÓW NORMATYWNYCH I NIEKTÓRYCH INNYCH AKTÓW PRAWNYCH określa w następujący sposób: Prezes Rady Ministrów wydaje Dziennik Ustaw i Monitor Polski przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Szczegółowe obowiązki RCL wymienione we wspomnianej ustawie znajdują się w aneksie na końcu artykułu.

PRZEJRZYSTY PRZETARG I JASNE KRYTERIA

Postępowanie ofertowe zostało uruchomione przez CPI MSWiA w dniu 29 lipca 2011 r. zgodnie z regulaminem udzielenia zamówienia na system PAP. Postępowanie było zorganizowane w dwóch etapach: w pierwszym etapie kwalifikacja wnioskodawców, w drugim złożenie ofert. Całość postępowania trwała niespełna trzy tygodnie a ważne oferty końcowe złożyły trzy podmioty, w tym PWPW.

Zamawiający ustalił cztery kryteria wyboru oferty: cena, czas realizacji zamówienia, okres gwarancji i koncepcja bezpieczeństwa rozwiązania IT. Dzięki odpowiedniemu dobraniu parametrów w ofercie, PWPW spośród trzech podmiotów zdobyła największą liczbę punktów (98,89/100) i tym samym wygrała postępowanie.

Umowa na realizację systemu została podpisana 19 sierpnia ub.r. i ze względu na krótki termin wykonania prace zostały uruchomione następnego dnia.

Czas wykonania systemu został określony na 90 dni kalendarzowych i podzielony na trzy etapy obejmujące kolejno: analizę przedwdrożeniową, dostawę infrastruktury sprzętowej i wdrożenie systemu oraz szkolenia dla użytkowników systemu. PWPW świadczy również usługi gwarancji i asysty technicznej przez 3 lata od podpisania protokołu odbioru końcowego.

Wymagania prawne dotyczące działalności publikacyjnej RCL i wynikająca z nich odpowiedzialność znalazły odzwierciedlenie w wymogach bezpieczeństwa systemu, w szczególności następujących:

  1. dostępność systemu w poszczególnych miesiącach nie może być niższa niż 99,9%, w rozumieniu ilości godzin dostępności systemu do sumy godzin w danym miesiącu – co oznacza łączny czas miesięcznej niedostępności systemu krótszy niż 1 godzina;
  2. zapewnienie mechanizmów gwarantujących integralność danych przetwarzanych w systemie;
  3. zapewnienie mechanizmów umożliwiających niezaprzeczalność działań związanych z publikowaniem dokumentów w systemie;
  4. czas usuwania awarii krytycznych systemu nie powinien być dłuższy niż 30 minut od zgłoszenia.

REALIZACJA PROJEKTU

Krytycznym elementem umowy był termin realizacji ustalony na 90 dni kalendarzowych, czyli około 60 dni roboczych. W tym terminie wykonawca był zobowiązany zbudować system, wdrożyć, przeprowadzić szkolenia oraz uzyskać akceptację Zamawiającego, czyli przeprowadzić z powodzeniem testy akceptacyjne. W związku z tym, w celu uniknięcia ryzyka odrzucenia odbioru przez Zamawiającego, wprowadzono intensywną kontrolę jakości około 20 produktów stanowiących dostawy kontraktowe, w tym próbny odbiór akceptacyjny przed formalnym przekazaniem systemu do odbioru przez Zamawiającego.

Zakres umowy obejmował wykonanie i wdrożenie systemu w dwóch ośrodkach – podstawowym i zapasowym, dostawę i uruchomienie sprzętu, wykonanie dokumentacji, przeprowadzenie testów akceptacyjnych i przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników końcowych i administratorów. Infrastruktura techniczna systemu PAP powinna być zintegrowana z infrastrukturą systemu ePUAP w dwóch lokalizacjach: podstawowej i zapasowej.

Projekt biznesowy wdrożenia wymagał ścisłej współpracy wszystkich zainteresowanych i wynikał z jego wielowątkowości. System został zamówiony w PWPW przez Centrum Projektów Informatycznych MSWiA na rzecz Rządowego Centrum Legislacji, które jest użytkownikiem końcowym. W obszarze zarządzania projektem role też musiały być podzielone zgodnie z kompetencjami. Funkcje Przewodniczącego Komitetu Sterującego i Kierownika Projektu ze strony Zamawiającego były pełnione przez przedstawicieli CPI. Rolę Głównego Użytkownika odgrywał w Komitecie Sterującym przedstawiciel RCL. Podmiotem odpowiedzialnym za infrastrukturę ePUAP był Departament Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki (DEPiT), współpracujący w swoim zakresie z usługodawcami zewnętrznymi i stanowiący niezależną od CPI jednostkę organizacyjną. DEPiT nie miał reprezentacji w projekcie.

Przedstawiony powyżej kontekst projektu implikował dwa istotne czynniki ryzyka:

  1. zamawiający nie zaplanował udziału użytkownika końcowego w odbiorze akceptacyjnym systemu;
  2. DEPiT nie został włączony do zespołu projektowego, a miał istotny udział we wdrożeniu jako dysponent infrastruktury w obu lokalizacjach. Zlecenia do DEPiT były kierowane przez CPI oficjalną drogą kancelaryjną.

Oba ryzyka zostały zidentyfikowane na początku prac, podczas tworzenia planu zarządzania projektem i były okresowo monitorowane. Ryzyka nr 2 nie udało się uniknąć, zmaterializowało się ono częściowo pod koniec etapu II, zastosowano jednak przygotowany plan nadzwyczajny i potencjalne skutki ryzyka zostały zminimalizowane bez przekroczenia terminu odbioru końcowego. Ryzyko nr 1 zmaterializowało się w grudniu ub.r. w postaci pakietu zmian zgłoszonych przez RCL do formy graficznej i nawigacji w systemie. Zmiany te zostały wdrożone w lutym br.

SYSTEM PUBLIKACJI AKTÓW PRAWNYCH (PAP)

System został wykonany i odebrany bez opóźnień w dniu 17 listopada 2011 r., zgodnie z terminem określonym w umowie. Poza tym Pion Rozwiązań Informatycznych PWPW świadczy dla CPI przez trzy lata usługi wsparcia technicznego i asysty technicznej. Dodatkowo, w ramach asysty technicznej PRI zapewnia utrzymanie systemu PAP. Od 5 grudnia 2011 r. system był użytkowany przez RCL w trybie równoległym, tzn. dokumenty były publikowane równolegle w dotychczasowej formie i w PAP-ie. Od stycznia 2012 r. system jest użytkowany samodzielnie, dlatego też musiał zostać „zapełniony” dokumentami opublikowanymi do tego momentu. W tym celu wykonano migrację około 200 GB danych z poprzednio użytkowanego systemu do PAP.

Stosownie do wymagań Zamawiającego zaprojektowana została architektura wysokiej dostępności systemu (99,9%). Oba ośrodki połączone są łączem szerokopasmowym i działają w trybie aktywnym. W czasie normalnej pracy obciążenie systemu jest równoważone pomiędzy oba ośrodki. W przypadku szczególnym, np. awarii ośrodka podstawowego, całość przetwarzania jest automatycznie przenoszona do ośrodka zapasowego. Po usunięciu awarii przetwarzanie powraca do ośrodka podstawowego.

Automatycznie i regularnie jest weryfikowana integralność dokumentów przechowywanych w bazie danych z zastosowaniem mechanizmów PKI. Stwierdzenie naruszenia integralności powoduje zatrzymanie systemu i natychmiastowe powiadomienie administratora. Mechanizmy PKI zostały też użyte do uzyskania niezaprzeczalności publikacji dokumentu i dokładnego czasu publikacji.

PAP jest dostępny przez dowolną przeglądarkę na witrynie internetowej ePUAP. Zwykły użytkownik (publiczny) ma możliwość wyszukiwania dokumentów po danych charakterystycznych lub w sposób pełnotekstowy. Dokumenty są publikowane w formacie pdf i mogą być otwierane w aplikacji Adobe Reader. Dodatkowo dokumenty można pobrać i zapisać na lokalnym komputerze oraz wydrukować.

Funkcjonalność dla operatorów RCL jest dużo bardziej zaawansowana. Z jednej strony operatorzy PAP mogą publikować, usuwać, przenosić i zastępować dokumenty, przy czym działania na dokumentach są rejestrowane w dzienniku. Z drugiej strony administratorzy systemu mogą zarządzać witryną internetową systemu, mając do dyspozycji narzędzia do zarządzania treścią (CMS) z funkcjonalnością „dostaniesz to, co widzisz” (WYSIWYG) wraz z edytorem HTML.

System PAP jest użytkowany produkcyjnie przez RCL od stycznia br. Zwykły użytkownik ma całodobowy, bezpośredni dostęp internetowy do DZIENNIKA USTAW i MONITORA POLSKIEGO począwszy od dnia publikacji. Poza tym PAP jest źródłem dokumentów dla internetowych serwisów prawnych i informacyjnych, które pobierają dzienniki z PAP i je wtórnie publikują. PAP zasila również dokumentami kiosk internetowy zlokalizowany na parterze siedziby RCL.

Na stronie internetowej CPI ukazała się notatka informacyjna na temat PAP: http://cpi.mswia.gov.pl/portal/cpi/416/3979/Rzadowe_Centrum_Legislacji_w_nowej_odslonie.html

Jerzy Compa
Kierownik Projektu, Pion Rozwiązań Informatycznych w PWPW S.A.

 

ANEKS

Nowelizacja ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.z 2011 r. Nr 17, poz. 1172), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., obowiązki RCL określa następująco:

Art. 2 ust. 1. Ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe.

Art. 2a ust. 1. Akty normatywne i inne akty prawne podlegające ogłoszeniu ogłasza się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 2a ust 2. Dzienniki urzędowe wydaje się w postaci elektronicznej, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 2a ust. 3. Dla każdego dziennika urzędowego wydawanego w postaci elektronicznej organ wydający prowadzi odrębną stronę internetową.

Art. 3. Akty normatywne ogłasza się niezwłocznie.

Art. 4 ust 1. Akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.

Art. 4 ust 2. W uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.

Art. 4 ust 3. Przepisy porządkowe wchodzą w życie po upływie trzech dni od dnia ich ogłoszenia. W uzasadnionych przypadkach przepisy porządkowe mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż trzy dni, a jeżeli zwłoka w wejściu w życie przepisów porządkowych mogłaby spowodować nieodwracalne szkody lub poważne zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, można zarządzić wejście w życie takich przepisów z dniem ich ogłoszenia.

Art. 15 ust 1. Podstawą do ogłoszenia aktu normatywnego lub innego aktu prawnego jest akt w formie dokumentu elektronicznego opatrzony przez upoważniony do wydania aktu organ bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, zwanym dalej „bezpiecznym podpisem elektronicznym”.« powrót
Wydrukuj stronę Wersja do druku