PL|
Produkty i usługi
Wybierz stronę
Produkty i usługi O PWPW Nowe technologie Informacje i ogłoszenia Kontakt Newsletter top
Bieżący numer

Szanowni Czytelnicy,


z wielką przyjemnością i satysfakcją prezentuję Państwu kolejne wydanie kwartalnika CZŁOWIEK I DOKUMENTY. 45. numer czasopisma przedstawiamy w zmodyfikowanej szacie graficznej. Niedawno, bo w 2016 roku świętowaliśmy dziesięciolecie naszej działalności publicystycznej. Przez cały ten okres kwartalnik wydawany był w niezmienionej formie. Oczywiście wszystkie wydania miały własny wypracowany przez lata styl, który był przez Państwa uznany i ceniony. Biorąc pod uwagę zmieniające się na przestrzeni ostatnich lat standardy wydawania czasopism popularno-naukowych, jak również uwagi Czytelników przekazywane do redakcji, kolejne numery postanowiliśmy zaprezentować w nowej odsłonie graficznej. Pragnę Państwa zapewnić, że plany i intencje zespołu redakcyjnego pozostają niezmienne. Nadal nadrzędnym celem wydawnictwa jest budowanie społecznej świadomości znaczenia dobrze zabezpieczonych dokumentów dla bezpieczeństwa życia publicznego naszego kraju.

Proponuję Państwu rozpoczęcie lektury czasopisma od problematyki związanej z pieniądzem. Na łamach kwartalnika staramy się odpowiedzieć na pytanie, jak będzie wyglądała waluta przyszłości oraz przedstawiamy rozważania na temat zalet i wad posługiwania się gotówką bądź PIN-em. Wnioskiem wypływającym z artykułów, zawartych w tym wydaniu, jest konstatacja, że rozwój płatności bezgotówkowych będzie postępował, jednak warunkiem prawidłowego funkcjonowania całego systemu finansowego pozwalającego na krążenie pieniądza w gospodarce i dającego każdej jednostce gwarancje prywatności jest utrzymanie w obiegu tradycyjnych środków płatniczych.

Niezwykle istotną kwestią poruszaną na łamach bieżącego numeru są zagadnienia dotyczące procesu wyborczego, a zwłaszcza dążenie do zagwarantowania obiektywności i zwiększenia wiarygodności wyborów poprzez stosowanie zabezpieczeń na kartach do głosowania.

Konsekwentnie polecam Państwu zapoznanie się z naszymi stałymi blokami tematycznymi związanymi z problematyką imigracyjną w Europie, niezwykle interesującymi doświadczeniami eksperta dokumentów oraz przepięknie opisywanymi paszportami świata (tym razem bardzo ciekawie przedstawiony został paszport brytyjski).

Zapraszam oczywiście do przeczytania całości tego wydania. Jestem przekonana, że lektura kwartalnika CZŁOWIEK I DOKUMENTY w nowej odsłonie wizerunkowej będzie dla Państwa nadal miłym i wartościowym merytorycznie doznaniem.

Serdecznie pozdrawiam,

Aleksandra Grynkiewicz
Redaktor Naczelna

 

Spis treści CZŁOWIEK I DOKUMENTY Nr 44 (Kwiecień – Czerwiec 2017)

 1. Od Redakcji  str. 1
 2. Nowości i Wydarzenia - Najlepszy na świecie banknot kolekcjonerski w roku 2017 str. 4
 3. Nowości i Wydarzenia - PWPW na szczycie ASEF w Singapurze str. 6
 4. Wojciech Dobek - Zabezpieczenia kart wyborczych - nowe propozycje str. 8
 5. Konrad Raczkowski - Jak będzie wyglądała waluta przyszłości? str. 12
 6. Piotr Wroński - Orzeł czy PIN? str. 20
 7. Wojciech Nowakowski - Nowe technologie kryptowalutowe i ich ewolucja str. 23
 8. Tadeusz Tomaszewski - Nietypowe podpisy - wyzwanie dla biegłego str. 34
 9. Aldona Chojnowska - Pamiętamy 10.04.2010 str. 48
 10. Krzysztof Izak - Fałszywe dokumenty i prawdziwe problemy str. 50
 11. Tomasz Goliński - Dowód osobisty i karta obywatela - dwa oblicza austriackiej tożsamości str. 64
 12. Monika Krucińska - Wielka Brytania - twórcze Zjednoczone Królestwo str. 74
 13. Grażyna Rafalska - Jak sprzedać jakość i bezpieczeństwo? Promocja PWPW za granicą str. 85
 14. Monika Olbryś-Zegarowska - Schron dla prezydenta Ignacego Mościckiego str. 90
 15. Joanna Gurtowska, Martyna Gosk - Przegląd prasy zagranicznej str. 96 
Biometria mobilna - nowoczesna kontrola graniczna

Rosnący przepływ ludzi pomiędzy krajami wymusza konieczność elastycznego dostosowywania możliwości kontroli dokumentów do natężenia ruchu na przejściu granicznym. Nowoczesnym rozwiązaniem umożliwiającym takie połączenie jest zaprojektowany w Polsce system BIOMET.

Przejścia graniczne to wyznaczone miejsca na granicy państwa przeznaczone do jej przekroczenia na podstawie paszportów oraz innych uprawniających do tego dokumentów. Przekraczanie granicy wiąże się nieodzownie z przeprowadzaniem kontroli granicznej. Biorąc pod uwagę rosnącą z roku na rok liczbę osób przekraczających granicę, zrozumiałe jest, że obciążenia punktów kontrolnych stają się coraz większe. Wyjątkowymi przypadkami wśród przejść granicznych są punkty kontroli drogowej oraz kolejowej. Są one szczególnie wrażliwe na zachwianie przepustowości z uwagi na nagły wzrost natężenia przepływu podróżnych. Niesie to za sobą ryzyko niezachowania bezpiecznej drożności przejścia granicznego. Bezpiecznej – to znaczy takiej, która gwarantuje skuteczną kontrolę pojazdów, towarów i przede wszystkim podróżnych, przy zachowaniu rozsądnego czasu kontroli. Tylko w takim przypadku przejście graniczne wraz z przeprowadzanymi kontrolami granicznymi skutecznie spełnia swoją funkcję w całym systemie związanym z ochroną i bezpieczeństwem granic.

ICAO I STRATEGIA TRIP
Zapewnienie bezpieczeństwa podróży międzynarodowych w dużym stopniu zależy od właściwego zarządzania identyfikacją podróżnych. Już jakiś czas temu zwróciła na to uwagę Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organisation, ICAO) wyznaczająca w skali globalnej standardy i rekomendacje w zakresie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego. Znalazło to odzwierciedlenie w jej podejściu do dokumentów podróży. Od lat 80. XX w. ICAO zalecała stosowanie czytanych maszynowo dokumentów podróży (Machine Readable Travel Documents, MRTDs) co wpłynęło także na standaryzację i podniesienie poziomu zabezpieczenia paszportów. Opracowywano dla nich kolejne wersje specyfikacji, co ostatecznie zaowocowało wprowadzeniem paszportów biometrycznych. Od 2013 roku ICAO nie mówi już jednak tylko o samym zabezpieczeniu dokumentów podróży, lecz o stosowaniu holistycznego podejścia do całości procesu zarządzania identyfikacją podróżnych, tzw. strategii TRIP (Travellers Identification Programme)1. Podejście to zostało zilustrowane na ryc. 1.

 

Ryc. 1. Holistyczne zarządzanie identyfikacją podróżnych
Źródło: Proposal for an ICAO Traveller Identification Programme (ICAO TRIP) Strategy, materiał roboczy A-38-WP/11 EX/6 17/05/13 na 38. sesję Zgromadzenia ICAO, 2013.

Potrzeba skoncentrowania się nie tylko na dokumentach podróży, lecz na bezpieczeństwie całego procesu identyfikacji podróżnego pojawiła się m.in. w wyniku stałego wzrostu intensywności ruchu lotniczego i liczby przewożonych pasażerów – przy konieczności zapewnienia nie mniej efektywnej kontroli granicznej. Jednocześnie trzeba wziąć pod uwagę, że podróżni zawsze oczekują szybkiej i sprawnej kontroli prowadzonej w humanitarnych warunkach, przestępcy zaś, wobec wysokiego stopnia zabezpieczenia dokumentów podróży, zaczęli szukać innych słabych punktów w całym procesie identyfikacji, których wykorzystanie umożliwiałoby nielegalne przekroczenie granicy. Trzeba pamiętać, że to przestępstwo jest często związane z innymi, np. terroryzmem, nielegalną migracją, handlem ludźmi i wykorzystywaniem nieletnich.
Według ICAO proces identyfikacji podróżnych opiera się na pięciu elementach. Są to:

 1. dowodzenie tożsamości (Evidence of Identity),
 2. maszynowo czytane dokumenty podróży (MRTD),
 3. wydawanie dokumentów i kontrola tego podprocesu (Document Issuance and Control),
 4. systemy i narzędzia inspekcyjne (Inspection systems and tools),
 5. interoperacyjne aplikacje (Interoperable applications).

Z punktu widzenia niniejszego artykułu najbardziej interesującym elementem są systemy i narzędzia inspekcyjne, które służą do bezpiecznego i efektywnego odczytu oraz weryfikacji maszynowo czytanych dokumentów podróży i danych biometrycznych. Jest oczywiste, że samo, nawet najlepsze, zabezpieczenie dokumentów nic nie da, jeżeli osoby weryfikujące ich autentyczność nie będą posiadały odpowiedniej wiedzy oraz systemów i narzędzi umożliwiających im prawidłowe wykonanie tego zadania.

PRZEKRACZANIE GRANICY LĄDOWEJ NA PRZYKŁADZIE POLSKIEGO ODCINKA GRANICY UE
Warto zauważyć, iż pomimo tego, że ICAO zajmuje się podróżami lotniczymi, to jej podejście do identyfikacji podróżnych można zastosować we wszystkich rodzajach podróży. Odpowiednim wyposażeniem powinni dysponować funkcjonariusze nie tylko na lotniskach, ale na wszystkich granicach – także lądowych. W przypadku Polski mają one bardzo duże znaczenie, gdyż znaczna część jej granicy (963 km) stanowi zewnętrzną granicę lądową Unii Europejskiej. Ze zrozumiałych względów musi ona być bardzo dobrze chroniona, a jednocześnie przekraczana jest przez bardzo dużą liczbę podróżnych. W trzecim kwartale 2015 roku liczba przekroczeń wynosiła 12,9% wszystkich przekroczeń granicy Polski (76,7mln)2  – czyli w ciągu trzech miesięcy przeprowadzono prawie 10 mln kontroli.

Granica lądowa może być przekraczana w różny sposób: pieszo, samochodem, motocyklem, rowerem, autokarem bądź koleją. Praktycznie we wszystkich tych przypadkach funkcjonariusz Straży Granicznej dokonujący odprawy musi być mobilny i stąd konieczność wyposażenia go w mobilne środki łączności i przenośne czytniki, które umożliwią wszechstronną weryfikację dokumentów. Problem staje się jeszcze bardziej złożony, jeżeli funkcjonariusz ma wykorzystać cały potencjał biometrycznych dokumentów podróży i dokonać ich pełnej weryfikacji, włączając w to odczyt i kontrolę warstwy elektronicznej oraz odczyt danych biometrycznych podróżnego. Jest to nie lada wyzwanie – w mobilnym wyposażeniu trzeba zmieścić większość funkcji bramki ABC do automatycznej kontroli granicznej. Waga sprzętu powinna być akceptowalna dla funkcjonariusza a zasilanie musi pozwalać na autonomiczną pracę przez długi czas. Urządzenie powinno także mieć zdalny dostęp do baz danych i certyfikatów podpisu elektronicznego wymaganych przy weryfikacji dokumentów biometrycznych.

PROJEKT BIOMET
Chociaż zarysowane wyżej zadanie nie jest łatwe, konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (WAT), reprezentowana przez prof. dr hab. inż. Mieczysława Szustakowskiego, jako lider projektu, Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne OPTEL sp. z o.o., MLabs sp. z o.o. oraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (PWPW) rozpoczęło w 2014 roku projekt badawczo-rozwojowy pod nazwą BIOMET. Projekt jest w większości finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie, a jego celem jest stworzenie prototypu rozwiązania dla mobilnej kontroli granicznej, tj. przenośnego systemu do weryfikacji osób przekraczających zewnętrzną granicę Unii Europejskiej i ich dokumentów. Pokłosiem tego projektu będzie możliwość zastosowania nowoczesnego systemu do przeprowadzania kontroli mobilnej na granicach europejskich oraz w innych częściach świata.

PWPW jest w Polsce jedynym podmiotem produkującym blankiety dowodów osobistych i paszportów biometrycznych. Na potrzeby dostarczanych produktów PWPW realizuje także projekty IT wspierające systemy paszportowo-dowodowe. W tym przypadku rozwiązania zastosowane w projekcie przez PWPW, a także dostarczone oraz wdrożone przez pozostałych konsorcjantów naturalnie wpisują się w strategię wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów. We wszystkich obszarach produkty PWPW cechują się najwyższą jakością, zastosowaniem najlepszych na rynku zabezpieczeń, innowacyjnością rozwiązań opracowanych przez doświadczonych ekspertów przy wykorzystaniu zaplecza badawczo-rozwojowego. Paszporty biometryczne produkowane przez PWPW S.A. należą do najnowocześniejszych tego typu dokumentów na świecie. Poza tradycyjnymi zabezpieczeniami użytymi podczas produkcji dokumenty dostosowane są do elektronicznego zapisu, przechowywania i odczytu pierwszej oraz drugiej cechy biometrycznej, tj. zdjęcia i odcisków palców osoby, na którą wystawiony jest paszport. System BIOMET pozwala na pełne wykorzystanie potencjału paszportu biometrycznego w warunkach mobilnych.
 
Projekt BIOMET obejmuje wykonanie demonstratora, tj. działającego prototypu systemu przy jednoczesnym założeniu pewnych ograniczeń. PWPW, będąc naturalnym partnerem przy realizacji projektów dotyczących dokumentów tożsamości i podróży, aktywnie uczestniczy w projekcie. Za jego realizację odpowiadają również pozostałe podmioty w konsorcjum: wyższa uczelnia techniczna – WAT jako lider oraz dwie polskie firmy komercyjne – MLabs i OPTEL. Wynik projektu umożliwia mobilne wykonanie pełnej odprawy granicznej, np. w przedziale pociągu, w autobusie lub na zielonej granicy. To rozwiązanie znacząco poprawia możliwości wykonania pracy w nietypowych warunkach przez Straż Graniczną, która pełni rolę gestora w projekcie.
 
Projekt realizowany jest etapowo, jego poszczególne fazy przedstawiają się następująco:

 • Etap I – koncepcja i zaprojektowanie całego rozwiązania
 • Etap II – implementacja i testy w warunkach laboratoryjnych 
 • Etap III (obecnie realizowany) – uwzględnienie uwag wynikających z testów laboratoryjnych i przeprowadzenie docelowych testów w warunkach rzeczywistych (tj. na przejściach granicznych), przeprowadzenie szkoleń użytkowników oraz przygotowanie dokumentacji. W tym etapie PWPW odgrywa wiodącą rolę w zakresie przeprowadzenia testów z udziałem konsorcjantów. Przeprowadza testy integracyjne polegające m.in. na sprawdzeniu współpracy wszystkich elementów oraz przygotowuje dokumentację, w tym scenariusze testów. Dodatkowo każdy konsorcjant dostosowuje i sprawdza poszczególne elementy systemu, za które jest odpowiedzialny.

Przewidywana data zakończenia przypada na III kwartał 2016 roku.
Cała infrastruktura systemu BIOMET (ryc. 2) składa się z:

 1. mobilnego zestawu, w którego skład wchodzi m.in. moduł integracyjny, tablet stanowiący interfejs graficzny dla operatora wraz z urządzeniami biometrycznymi oraz peryferyjnymi,
 2. Wzorcowego Systemu Straży Granicznej (WSSG) zaprojektowanego i wykonanego przez PWPW, który stanowi element centralny (tzw. serce systemu) spełniający głównie funkcje serwera podpisu na potrzeby odczytu drugiej cechy biometrycznej z paszportu oraz interfejsu do systemów zewnętrznych. Dodatkowo pełni on funkcję administracyjno-zarządczą dla całego systemu (zarzadzanie certyfikatami, baza danych),
 3. modułów zapewnienia bezpiecznej szyfrowanej łączności pomiędzy powyższymi elementami wraz z dedykowanymi kartami mikroprocesorowymi (ryc. 3).

Ryc. 2. Schemat poglądowy całego rozwiązania projektu BIOMET

 

Ryc. 3. Schemat poglądowy obrazujący bezpieczną łączność w systemie BIOMET

Elementem systemu, z którym operator ma bezpośredni oraz najczęstszy kontakt podczas kontroli, jest tablet (ryc. 4), który z kolei jest zintegrowany z pozostałymi urządzeniami wchodzącymi w skład zestawu mobilnego. Na wszystkich tych urządzeniach zainstalowane jest dedykowane oprogramowanie  sterujące całym zestawem i realizujące komunikację z poszczególnymi elementami. W skład zestawu oprócz tabletu wchodzą m.in.:

 • czytnik dokumentów do pobierania danych z pola odczytu maszynowego (MRZ) z paszportu oraz odczytania zawartości mikroprocesora paszportowego,
 • czytnik odcisków palców do pobrania na żywo odcisków od osoby przekraczającej granicę,
 • układ zasilania o wysokiej efektywności energetycznej,
 • moduł centralny integrujący wszystkie elementy zestawu mobilnego4.

 

Ryc. 4. Ekran tabletu widoczny dla operatora (dostarczony przez firmę MLabs)

 

Ryc. 5. Schemat ilustrujący koncepcję zabezpieczeń w systemie BIOMET


Zestaw mobilny wykorzystuje dodatkowo zaimplementowanego klienta VPN, tj. oprogramowanie do zestawienia oraz utrzymania bezpiecznej, szyfrowanej łączności z WSSG (ryc. 5).
Niewątpliwie ogromną zaletą systemu mobilnego jest możliwość ciągłej pracy przez około 8 godzin. Gwarantuje to układ zasilania o wysokiej efektywności energetycznej, do którego podłączony jest tablet wraz z pozostałymi urządzeniami mobilnymi. Dodatkowo stworzono oraz zaimplementowano algorytm optymalnego zarządzania energią. Układ dostosowany jest do prac w różnych warunkach atmosferycznych.

Proces biznesowy dla systemu BIOMET obejmuje następujące etapy:

 • przyjęcie dokumentu paszportowego od osoby przekraczającej granicę,
 • odczytanie pola MRZ dokumentu paszportowego i odczyt zawartości mikroprocesora,
 • pobranie odcisku palca tej osoby w celu weryfikacji zgodności biometrycznej,
 • przekazanie odczytanych danych poprzez system bezpiecznej łączności do serwera WSSG,
 • odpytanie przez WSSG zewnętrznych rejestrów o informacje na temat osoby, której dotyczy zapytanie wysłane z systemu mobilnego,
 • odesłanie przez WSSG odpowiedzi do zestawu mobilnego,
 • interpretacja danych przez zestaw mobilny (pozwolenie na przejście danej osoby lub jej zatrzymanie).

Nowoczesność systemu wynika z wykorzystania innowacyjnych rozwiązań oraz zalet związanych z bezpośrednim użytkowaniem, tj.:

 • możliwości odczytu z paszportów drugiej cechy biometrycznej, zgodnie z mechanizmem EAC, oraz jej weryfikacji w warunkach mobilnych,
 • zastosowania mobilnego czytnika odcisków palców,
 • zapewnienia bezpiecznej szyfrowanej łączności bezprzewodowej pomiędzy urządzeniem mobilnym a WSSG (z użyciem certyfikatów X.509),
 • komfortu użytkowania dla operatora – waga kamizelki to tylko około 6 kg,
 • energooszczędności – ponad 8 godzin autonomicznej pracy,
 • zastosowania nowoczesnych kart mikroprocesorowych SmartApp-CRYPTO 3.0 produkcji PWPW, zgodnych ze standardem GIDS.

 

Ryc. 6. Karta SmartApp-CRYPTO 3.0 produkcji PWPW S.A.


PWPW opracowała własne aplety – PWPW SmartApp®. Produkty te są wykorzystywane w kartach i dokumentach elektronicznych, takich jak paszporty biometryczne, elektroniczne dowody osobiste, legitymacje oraz karty kryptograficzne. Rozwiązania PWPW SmartApp® składają się ze specjalistycznego oprogramowania (tzw. apletu) opracowanego przez programistów PWPW, systemu operacyjnego oraz specjalnego mikroprocesora dedykowanego dla zastosowań wymagających dużego poziomu bezpieczeństwa.
 
Jednym z produktów z rodziny PWPW SmartApp® jest SmartApp-CRYPTO przeznaczony do zastosowań kryptograficznych, takich jak podpis elektroniczny, szyfrowanie danych oraz uwierzytelnienie w systemach informatycznych. Produkty te mogą być wykorzystane w kartach kryptograficznych, legitymacjach i kartach korporacyjnych. Najnowszy produkt PWPW SmartApp-CRYPTO 3.0 poza wymienionymi funkcjonalnościami pozwala również na bezpieczne przechowywanie danych użytkownika w specjalnym systemie plików oraz obsługuje technologię MIFARE, dedykowaną dla kart miejskich oraz kart dostępowych.

Karty PWPW SmartApp-CRYPTO 3.0
Karty płynnie integrują się z systemem operacyjnym Windows i są od razu widoczne po włożeniu ich do czytnika. Nie jest wymagana żadna pośrednia biblioteka ani dodatkowe oprogramowanie zewnętrzne, tzw. middleware. Priorytet: wygoda użytkowania.

Kluczowe funkcjonalności:

 • podpis elektroniczny,
 • szyfrowanie danych,
 • szyfrowanie i podpisywanie poczty elektronicznej,
 • uwierzytelnienie użytkownika w serwisach internetowych SSL/TLS,
 • logowanie do domeny Windows na podstawie certyfikatów X.509,
 • bezpieczne przechowywanie danych na karcie.

Zastosowania:

 • legitymacje służbowe,
 • karty kryptograficzne,
 • karty dostępowe do systemów IT,
 • przechowywanie danych (obiekty danych na karcie).

Dostępne interfejsy:

 • stykowy (contact) – ISO 7816,
 • bezstykowy (contactless) – ISO 14443 1-4, MIFARE,
 • dualny (dual) – stykowy + bezstykowy.

Więcej o produktach PWPW SmartApp® dowiedzą się Państwo z artykułu Pawła Śniecikowskiego zamieszczonego w naszym czasopiśmie CiD nr 36/2015.

 

Ryc. 8. Zestaw mobilny z kamizelką (wykonany przez firmę MLabs) wraz z czytnikiem dokumentów oraz kartą mikroprocesorową (wyprodukowaną i dostarczoną przez PWPW S.A.) – wygląd rzeczywisty

 

Ryc. 9. Zestaw mobilny z kamizelką (wykonany przez firmę MLabs) wraz z czytnikiem dokumentów (wybranym przez PWPW S.A.) – wygląd rzeczywisty

 

Ryc. 10. Zastosowany w projekcie czytnik mobilny firmy Vicomp do odczytu warstwy elektronicznej paszportów

 

Ryc. 11. Zastosowany w projekcie czytnik mobilny firmy Vicomp do odczytu warstwy elektronicznej paszportów

 

Ryc. 12. Wersja mobilna prototypu czytnika ultradźwiękowego firmy OPTEL


Ogromną wartością dodaną projektu BIOMET jest jego uniwersalność. Umożliwi to wprowadzenie na rynek nowoczesnego mobilnego systemu do przeprowadzania kontroli na granicach nie tylko europejskich, ale również w innych częściach świata. Jego funkcjonalność pozwoli na szerokie zastosowanie. Poza Strażą Graniczną odbiorcami docelowego systemu mogą być jednostki policji, wojska czy żandarmerii wojskowej. BIOMET stworzy nowe możliwości funkcjonariuszom służb mundurowych, mających uprawnienia do kontroli osób i ich dokumentów.
Rozwiązania zastosowane w systemie rozszerzają (w stosunku do stacjonarnej bramki ABC) możliwości prowadzenia pełnej kontroli dokumentów biometrycznych na:

 • obszary przygraniczne, w tym odcinki trudnodostępne dla ruchu kołowego, np. teren górzysty, gęsty las, plaże,
 • transport kolejowy oraz autobusowy – możliwość kontroli podróżnych bezpośrednio w środku transportu,
 • jednostki pływające, np. kutry, łodzie motorowe, promy,
 • imprezy masowe.

Należy podkreślić, iż koszty przeprowadzenia projektu, a także zakupu systemu przez przyszłego użytkownika mogą być oceniane jako niewspółmiernie niskie w porównaniu do efektów. Pełna mobilna kontrola graniczna w sytuacji niekontrolowanego ruchu granicznego, jak ma to miejsce obecnie np. w Europie (przepływ setek tysięcy uchodźców z Syrii, kraju objętego wojną domową) czy w krajach, gdzie szerzą się terroryzm, przemyt narkotyków i handel ludźmi, pozwoli na zdecydowaną poprawę bezpieczeństwa i ogromne oszczędności dla budżetów państw.

PODSUMOWANIE
Biometria mobilna, w tym przede wszystkim projekt BIOMET, jest nowoczesną odpowiedzią na wymagania związane ze wzrostem liczby osób przekraczających granice oraz potrzeby koncentracji uwagi nie tylko na dokumentach podróży, lecz na bezpieczeństwie całego procesu identyfikacji podróżnych. Jest nowoczesnym wsparciem systemów i narzędzi inspekcyjnych, które wg ICAO są jednym z pięciu elementów procesu zarządzania identyfikacją podróżnych. Bezsprzecznymi zaletami systemu BIOMET są jego mobilność oraz możliwość pracy bez podłączonego zewnętrznego zasilania przez około 8 godzin. Dodatkowo system wspiera funkcjonalności, które charakteryzują stacjonarne przejście graniczne, dzięki czemu przeprowadzenie kontroli granicznej osób na zielonej granicy, w transporcie kolejowym i autobusowym lub w celu rozładowania korków na przejściach pieszych nie jest już technicznym problemem. Rozwiązanie to stwarza możliwości do tej pory niedostępne dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Zaawansowanie technologiczne oraz mobilność systemu BIOMET sprzyjają skuteczniejszej ochronie granic w Europie oraz na całym świecie, a co za tym idzie – wzrostowi bezpieczeństwa obywateli.

Od Redakcji:
Dziękujemy konsorcjantom projektu: Wojskowej Akademi Technicznej, firmie MLabs sp. z o.o. w osobie Pana dr. inż. Mikołaja Sobczaka oraz Przedsiębiorstwu Badawczo-Produkcyjnemu OPTEL sp. z o.o. w osobie Pani Agnieszki Bicz za materiały oraz aktywne wsparcie przy tworzeniu tego atykułu.

Projekt jest w większości finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie (nr projektu DOBR-BIO4/057/13245/2013).


Michał Kraszewski-Cąkała
Tomasz Goliński
Piotr Życki
Mieczysław Szustakowski


1. Proposal for an ICAO Traveller Identification Programme (ICAO TRIP) Strategy, materiał roboczy A-38-WP/11, EX/6, 17/05/13, na 38. sesję Zgromadzenia ICAO, 2013.

2. Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w III kwartale 2015 roku, Informacja sygnalna, Wyniki Badań GUS, Warszawa–Rzeszów, grudzień 2015 r., http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5466/13/6/1/ruch_oraz_wydatki_iii_kwartal_2015.pdf, dostęp 24.03.2016.

3. Dedykowane oprogramowanie zostało stworzone przez firmę MLabs.

4. Układ zasilania wraz z algorytmem optymalnego zarządzania energią oraz moduł centralny są autorskimi rozwiązaniami zaprojektowanymi i dostarczonymi przez firmę MLabs.

 

 « powrót
Wydrukuj stronę Wersja do druku